back to home dude

Vương quốc kỷ Jura

Vương quốc kỷ Jura

về Vương quốc kỷ Jura

Xếp từ 3 viên gạch cùng loại trở lên thành 1 hàng để loại bỏ chúng.