back to home dude

Vượn và những trái táo

Vượn và những trái táo

Về Vượn và những trái táo

Hãy khiến cho con khỉ nhảy và thu thập tất cả các hoa quả. Hãy ghi điểm bằng cách nhấn vào Nộp điểm sau khi trò chơi kết thúc