back to home dude

Vùng sáng

Vùng sáng

về Vùng sáng

Bắn rơi những chiếc phi thuyền của kẻ thù và nhớ tránh những viên đạn đang bay đến. Bạn có thể sống sót bao lâu trong trò chơi đầy mưu mẹo này?