back to home dude

Vùng đất thuộc địa

Vùng đất thuộc địa

về Vùng đất thuộc địa

Với vai trò là người chỉ huy, bạn phải bảo vệ các vùng thuộc địa trên hành tinh Arx Prime. Bạn sẽ quyết định vị trí đặt súng đại bác. Liệu bạn có thể bảo vệ được bao nhiêu người dân.