back to home dude

Vùng đất Ninja

Vùng đất Ninja

Về Vùng đất Ninja

Bạn có thể giúp người ngoài hành tinh tìm đường trong vùng đất Ninja không? Dùng chuột để nhấn chọn những đồ vật trong mỗi màn chơi và tìm cách thoát ra an toàn!