back to home dude

Vùng đất mỏ

Vùng đất mỏ

về Vùng đất mỏ

Hãy thổi tung những sinh vật bé nhỏ bằng cách đặt bom trong vùng mỏ. Bạn phải thiết lập một chuỗi vụ nổ liên hoàn để dọn sạch vùng mỏ với ít bom hết mức có thể