back to home dude

Vùng chiến

Vùng chiến

Về Vùng chiến

Hãy bảo vệ xe jip bằng mọi giá. Hãy giết tất cả kẻ thù và dùng tiền kiếm được để mua vũ khí mới.