back to home dude

Vui lòng ngừng chạy

Vui lòng ngừng chạy

về Vui lòng ngừng chạy

Chạy qua các cấp với nguyên tốc độ cùng lúc né tránh tất cả những chướng ngại vật! Bắn những kẻ thù của bạn, nhảy qua thùng sao cho bạn không bị tổn thương!