back to home dude

Vua Candy đánh chiếm thế giới

Vua Candy đánh chiếm thế giới

Về Vua Candy đánh chiếm thế giới

Candy muốn chiếm lấy toàn bộ thế giới. Bạn phải ngăn chặn việc đó lại ngay lập tức.