back to home dude

Vũ Khí của Bài Toán Hủy Diệt

Vũ Khí của Bài Toán Hủy Diệt

Về Vũ Khí của Bài Toán Hủy Diệt

Dùng xe tăng của bạn để bắn các đối thủ. Giải được bài toán để ngăn cản kẻ thù bắn về phía bạn.