back to home dude

Vụ động đất Bazonga

Vụ động đất Bazonga

về Vụ động đất Bazonga

Chạy nhanh nhất có thể và hãy chắc chắn rằng bạn chạy trước trận động đất. Thu thập các đồ vật để bảo hộ bản thân!