back to home dude

Vortex Point 1

Vortex Point 1

về Vortex Point 1

Có 1 con ma và bạn phải tìm ra nó. Hãy thu thập các chứng cứ và kết hợp lại để giải bí ẩn và tìm ra con ma. Trong quá trình tìm kiếm, bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao.