back to home dude

Volt Connect 2

Volt Connect 2

về Volt Connect 2

Hãy kết nối những nguồn điện vôn lại với nhau bằng cách đặt những vôn mới ở từng cấp độ. Cố gắng thực hiện càng ít lượt để nâng cao điểm của bạn! Khi bạn không còn vôn nào nữa, bạn sẽ phải thử lại.