back to home dude

Vịt Daffy Nhảy tự do

Vịt Daffy Nhảy tự do

Về Vịt Daffy Nhảy tự do

Bay với Daffy! Hãy chắc chắn dù sẽ bung ra đúng lúc. Giúp Daffy hạ cánh vào vòng tròn màu đỏ!