back to home dude

Virus 3

Virus 3

về Virus 3

Rãi vi khuẩn ra bằng cách chọn những sắc màu trong màn hình phía dưới. Những ô vuông của màu được chọn sẽ kết nối với một viên nhiễm khuẩn tương tự. Hãy lấp đầy sân chơi với những ô vuông bị nhiễm với càng ít di chuyển càng tốt.