back to home dude

Viên thuốc vui vẻ

Viên thuốc vui vẻ

về Viên thuốc vui vẻ

Đưa cho các bệnh nhân viên thuốc khiến họ cảm thấy khá hơn, nhưng đừng cho quá nhiều, nếu không họ sẽ chết.