back to home dude

Viên ngọc rồng

Viên ngọc rồng

về Viên ngọc rồng

Hãy giết những quái vật và thu thập những quả cầu vàng.