back to home dude

Viên đạn nảy lên 1

Viên đạn nảy lên 1

về Viên đạn nảy lên 1

Hãy bắn vào tất cả những nhân vật với càng ít những viên đạn càng tốt.