back to home dude

Viaduct Designer

Viaduct Designer

về Viaduct Designer

hãy xây những chiếc cầu hướng xuống trong từng cấp độ sao cho tàu lửa có thể đi xuyên qua thị trấn kế tiếp! và đảm bảo cho chiếc tàu không bị mất những kiện hàng! Nếu bạn thực hiện công việc này càng tốt, bạn sẽ ghi được điểm càng cao!