back to home dude

Via Sol 1

Via Sol 1

về Via Sol 1

Một số kẻ giàu có quyết định rời khỏi Trái đất và xây dựng một thuộc địa trên Via Sol. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về các thuộc địa mới, do đó hãy chắc chắn rằng nó sẽ phát triển mạnh!