back to home dude

Vị vua của những linh hồn v2

Vị vua của những linh hồn v2

về Vị vua của những linh hồn v2

Là một quân nhân ở thế giới ngầm, bạn có khả năng hối sinh nhũng linh hồn chết và chỉ huy chúng chiến đấu cho bạn. Hãy giết tất cả kẻ thù và dùng nhũng linh hồn đó để tạo một đội quân của chính bạn. Liệu bạn có thể loại bỏ được loài người?