back to home dude

Vị khách trở lại

Vị khách trở lại

về Vị khách trở lại

Bạn là một sinh vật nhỏ đến từ hành tinh khác và bạn cần phải lớn lên. Dùng tất cả những thứ đang sống để làm điều đó.