back to home dude

Vertigo: Gravity Llama

Vertigo: Gravity Llama

về Vertigo: Gravity Llama

Điều khiển con lạc đà để nhặt những đồng tiền và đạt đến cổng thoát của tất cả những cấp độ trong trò chơi này. Mắt sẽ làm tăng thêm năng lượng, chuyển đổi trọng lực để tiến đến đích dễ dàng hơn.