back to home dude

Versus Umbra

Versus Umbra

về Versus Umbra

bạn rơi vào một hành tinh lạ và những người cư dân ở đây rất đáng sợ. Họ muốn bắn bạn...vì thế, hãy bảo vệ chính mình!