back to home dude

Vehicles 3: Car Toons

Vehicles 3: Car Toons

về Vehicles 3: Car Toons

Hãy chắc chắn những chiếc xe tốt sẽ được đậu đúng chỗ và những chiếc xe xấu được đẩy ra khỏi màn hình! Bạn sẽ quyết định khi nào mỗi chiếc xe nên đi hoặc dừng và những phần nào nên được loại bỏ. Bạn có thể chiến thắng trong cả 3 hạng mục ở mỗi cấp độ không?