back to home dude

VDroid

VDroid

về VDroid

Đầu tiên chú người máy này được huấn luyện và sau đó chú ta sẽ sẵn sàng cho cuộc chiến thật sự: đánh bại kẻ thù!