back to home dude

Vật chủ trung gian TD 2

Vật chủ trung gian TD 2

về Vật chủ trung gian TD 2

Bảo vệ vật chủ trung gian của bạn chống đối lại với vật chủ trung gian của những quái vật bằng cách đặt những tia la de vào những vị trí chiến thuật. Lưu điểm sau khi bạn đã hoàn thành trò chơi bằng cách nhấp vào nút lưu!