back to home dude

Vanguards 1

Vanguards 1

về Vanguards 1

hãy giúp cho một nhóm nhỏ những người hùng này bắt lấy vài tên tội phạm! tính trước về thứ tự năng lượng của họ mà bạn sắp sử dụng! Cố gắng thu nhặt hết tất cả những đồng tiền trong mỗi cấp độ!