back to home dude

Vận Động Thây Ma

Vận Động Thây Ma

Về Vận Động Thây Ma

Vua Râu đỏ là một nhà trị vì tuyêt vời của một vương quốc yên bình. Ít nhất là nó có vẻ như vậy. Những kẻ thù đã lên một kế hoạch xấu xa để biến tất cả người dân thành lũ thây ma. Bạn muốn bảo vệ mọi người chứ? Xây dựng một hàng phòng thủ mạnh và bảo vệ vương quốc!