back to home dude

Ván bài sinh vật biển 3

Ván bài sinh vật biển 3

Về Ván bài sinh vật biển 3

Hãy kết hợp ít nhất 3 quân bài có cùng hình sinh vật biển. Khi bạn hoàn thành tất cả các quân bài màu vàng, bạn có thể đi mua thêm cá.