back to home dude

Valthirian Arc 1

Valthirian Arc 1

về Valthirian Arc 1

Đã đến lúc bạn huấn luyện học sinh của mình. Hãy huấn luyện, dạy và kiểm tra chúng. Bạn phải chắc rằng chúng sẽ tốt nghiệp.