back to home dude

Valentine Bubble Hit

Valentine Bubble Hit

về Valentine Bubble Hit

Xóa màn hình bằng cách nhóm 3 hay nhiều những trái tim giống nhau lại. Bên tay trái bạn có thể nhìn thấy trái tim nào sẽ xuất hiện kế tiếp.