back to home dude

Urban Assassin

Urban Assassin

Về Urban Assassin

Những kẻ thù không biết vì sao chùng bị bắn! Tiêu diệt những mục tiêu của bạn từng người một nhưng nhớ là bạn đừng đụng vào những người vô tội! Bạn có thể hoàn thành từng nhiệm vụ không nào?