back to home dude

Ultraman 2

Ultraman 2

Về Ultraman 2

Đóng vai 1 trong những người hùng Nhật bản và bảo vệ thành phố! Sử dụng những năng lượng để đánh bại những con quỷ hung ác này! Bạn có thể phối hợp với 1 người bạn của bạn trong chế độ chơi 2 người!