back to home dude

Two Pipes 2

Two Pipes 2

về Two Pipes 2

vào vai 1 chú sinh vật bé nhỏ và cố gắng đi qua những cấp độ khác nhau! Chọn lấy 1 màu sắc để biến môi trường xung quanh và cố gắng đi đến đường ống kế tiếp. Bạn có thể đạt được điểm cao nhất không nào?