back to home dude

Turkey Got Guts

Turkey Got Guts

về Turkey Got Guts

Gần đến Lễ Tạ Ơn. Hãy chắc chắn rằng gà tây bắn người dân trước khi họ ăn chúng.