back to home dude

Truy tìm lễ phục sinh

Truy tìm lễ phục sinh

Về Truy tìm lễ phục sinh

Truy tìm lễ phục sinh không phải là trò chơi ghép hình cổ điển. Hãy loại bỏ hết những cặp trứng giống nhau trên bảng. Nhưng hãy sử dụng một vài chiến thuật; khi khoảng trống xuất hiện, thử thách thực sự bắt đầu