back to home dude

Trượt Khối 2

Trượt Khối 2

về Trượt Khối 2

Hãy cố gắng tìm đường đi trong ma trận bằng cách di chuyển các khối vuông hay làm nổ chúng.