back to home dude

Trượt các khối vuông

Trượt các khối vuông

về Trượt các khối vuông

Kéo các khối vuông để lắp đầy khoảng trống. Bạn có thể hoàn thành tất cả các cấp độ?