back to home dude

Trùm bắn bong bóng

Trùm bắn bong bóng

về Trùm bắn bong bóng

Hãy làm nổ tung và tiêu hủy một đế chế tàn bạo. Tập hợp tiền, kinh nghiệm và khả năng đặc biệt và nâng cấp con người máy nhỏ của bạn. Chỉ dẫn cho họ ai là người máy chỉ huy!