back to home dude

Truck Wars

Truck Wars

về Truck Wars

Bạn chỉ có 1 mục tiêu duy nhất...đó là trở thành kẻ chiến thắng. Bạn phải loại bỏ những kẻ thù của bạn.