back to home dude

Trốn khỏi phòng

Trốn khỏi phòng

Về Trốn khỏi phòng

Bạn phải tẩu thoát ra khỏi căn phòng này. Nhưng bằng cách nào? Cố gắng tìm ra tất cả những vật thể mà có thể giúp cho bạn tẩu thoát.