back to home dude

Trojan War

Trojan War

về Trojan War

bảo vệ lâu đài sao cho bạn tiêu diệt tất cả những kẻ thù bằng cách đặt những tháp pháo trên chiến trường. Tiêu tiền một cách khôn ngoan để bạn có thể dẹp sạch tất cả làng sóng của kẻ thù!