back to home dude

Trò đánh carô

Trò đánh carô

về Trò đánh carô

Hãy đánh carô với nhau, ai được một hàng gồm 3 cái trước, người đó sẽ thắng.