back to home dude

Trò chơi sắp xếp số Sodoku

Trò chơi sắp xếp số Sodoku

về Trò chơi sắp xếp số Sodoku

Giải quyết trò chơi này bằng cách sử dụng mỗi số 1 lần trong mỗi hàng.