back to home dude

Trò chơi lắp gạch

Trò chơi lắp gạch

Về Trò chơi lắp gạch

Lắp đầy thàng đường thẳng để làm cho những viên gạch này biến mất.