back to home dude

Tripod Attack

Tripod Attack

về Tripod Attack

Bạn đang nắm giữ một chiếc giá 3 chân từ cuộc chiến của thế giới, và công việc của bạn là hủy diệt nhân loại. Tiêu diệt họ bằng súng la de của bạn, nhưng đừng sử dụng hết tất cả những la de của bạn, nếu không bạn sẽ phải mất thời gian để chờ sạc.