back to home dude

Tricky Rick 1

Tricky Rick 1

về Tricky Rick 1

thu thập lượng dầu đã mất để làm giúp cho chiếc phi thuyền hoạt động trở lại! Hãy cố gắng tẩu thoát khỏi hành tinh trong trò chơi bệ bục này. Cảnh giác với những con người máy khác!