back to home dude

Trick or Treat

Trick or Treat

về Trick or Treat

Bắn những con ma và những sinh vật ghê rợn trước khi chúng tấn công bạn. Bạn sẽ nhận được một viên kẹo cho mỗi tên mà bạn bắn được!