back to home dude

Trí nhớ kiên nhẫn

Trí nhớ kiên nhẫn

về Trí nhớ kiên nhẫn

Xếp những lá bài này thành 4 chồng từ Ách đến Già. Chơi để giải trí và cũng để thắng tiền.